«اروند»؛ سوژه ای که جلوتر از فیلم قرار می گیرد
نوشته حمیدغفاریان؛

«اروند»؛ سوژه ای که جلوتر از فیلم قرار می گیرد

30نماایران،«اروند» در برخورد اول دست به سوژه ای زده است که برای همه ایرانیان ملتهب و تسلیم کننده است، این طرح کلی داستان به خودی خود درام تاثیرگذار خودش را دارد و در پس این سوژه یک نویسنده دغدغه مند را می خواست که بتواند شروع، وسط و پایانی که همه از آن مطلع هستیم را به فرمی سینمایی تبدیل کند.