چاپ
برای لوون هفتوان / صحنه ای که بی خداحافظی ماند

30نماایران - حمید غفاریان: فیزیک منحصرش از او یک پرسونایی ساخته بود که سینمای ایران تا حدودی قدر آن را دانست و در این کارنامه محدودش اما فیلمهایی دارد که هرکدام در جنبه های مختلفی قابل دفاع هستند و لوون هم به درستی با شناخت جایگاه فیلم و فیلمساز دست به اجرایی زده است که در خود نقش تنیده شده بود.

برای اولین بار بعد از دیدن فیلم خوب «پرویز» در دفتر مجید برزگر با بازیگری مواجه شدم که نشان از یک کشفی بود که از خود فیلم هم فراتر رفته بود و بعد از فیلم با مجید برزگر کلی درباره فرم اجرایی و نوع هدایت او سوال پرسیدم و صادقانه اعتراف کردم که صدای خِس خِس نفس های بیکران لوون متحیر و ترسانده بودم و از طرفی شباهت صدایش با مسعود کرامتی هم برایم جالب بود.

پرویز شمایلی از شخصیت دور از انتظار بود و درک موقعیت و واکنش های او موجب یک درامی شده بود که خود روند انتخاب و اجرای بی نقص بازیگر هم موج حیرت شده بود، از طرفی نمی شد خود پرویز را فهمید و از طرف دیگر چگونگی اجرای یک نقش اول خوب در چارچوبی که در آن قرار گرفته بود اما قاب دوربین او را در خود جای داده بود و آن تلطیف درونی نقش هم بر دل مخاطب می نشست.

فیزیک منحصرش از او یک پرسونایی ساخته بود که سینمای ایران تا حدودی قدر آن را دانست و در این کارنامه محدودش اما فیلمهایی دارد که هرکدام در جنبه های مختلفی قابل دفاع هستند و لوون هم به درستی با شناخت جایگاه فیلم و فیلمساز دست به اجرایی زده است که در خود نقش تنیده شده است.

در جشنواره امسال، او فیلم «کارکثیف» خسرو معصومی را داشت که در آن فیلم هم شمایل نقش را به خوبی دریافت کرده بود و در بازی بدن و ادای دیالوگ ها هم کاملا به اجرایی یک دست رسیده بود و خِس خِس های تنفسی اش هم یک بازی دیگری از او ارائه کرد که همین هم یک پروسه مهمی در بازیگری است.

در میان فیلم هایی که از لوون دیدم، نتوانستم برایش جایگزینی پیدا کنم و در میان گزینه هایی که همواره در طول یک فیلم همراهمان می شود اما چرا به لوون که می رسید ته می گرفت و خودش و نقشش را متعلق به خودش می دانستیم، او دیر آمد و چند فیلم را برایمان بازی کرد و یک پرسونای منحصر از خود به جای گذاشت و برای همیشه با این مدیوم خداحافظی کرد.

مانده ام سینمای ایران برای نقش هایی در اندازه اجرایی لوون با مختصات او دیگر به چه کسی می اندیشد؟ اما سینما در این سالها درس هایی داده است که ستارگان رفته اش را پاس می دارد اما برای فرداها هم برنامه دارد.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :