سینماداران؛ سازمان مستقل!

سینماداران؛ سازمان مستقل!

30نماایران: اینکه سینماداران با یک طرح تازه سازمان سینمایی مخالفت می کنند و در اقدامی بدون اعلام قبلی، با نمایش بازی پرسپولیس به دنبال درآمد زایی تازه هستند، اتفاقی است که این روزهای در حال و هوای تغییر ریاست سازمان سینمایی و اعمال سلیقه های درآمدزا صورت می گیرد.