تهرانی پاسخ فرهادی را داد/نه آقای فرهادی ، به گمانم مسئله جسارت سوال پرسیدن نیست!

تهرانی پاسخ فرهادی را داد/نه آقای فرهادی ، به گمانم مسئله جسارت سوال پرسیدن نیست!

30نماایران: هدیه تهرانی؛ بازیگر کم کار این سالهای سینمای ایران در یاداشتی به نقد صحبت های امروز فرهادی درباره حوادث اخیر کشور پرداخت.